МОДЕЛ ЗА ОБУЧЕНИЕ И ЗАЕТОСТ В ИКТ СЕКТОРА

 

НА ХОРА С РАЗСТРОЙСТВА ОТ АУТИСТИЧНИЯ СПЕКТЪР

 

European Flag С подкрепата на Европейския съюз

Начало

За проекта

Участници

Очаквани резултати

Методология

Контакти

Галерия

 

 

Методология

Представяне на проекта и семинар за ръководството на фирмите с цел проучване на тяхното желание и възможности да наемат хора с разстройство от аутистичтния спектър.

Изработване на професионалните задължения и профил на работните позиции, които могат да бъдат заемани от хора с разстройство от аутистичния спектър.

Изготвяне на обща психологическа оценка (профил) на участващите в проекта младежи с аутизъм.

Запознаване на персонала на ИТ фирмите с оценката и особеностите на работата с лица с аутизъм – провеждане на обучение за наставниците на служители с аутизъм.

Обучение на младежите с аутизъм – индивидуално, в Центъра за социална рехабилитация и интеграция на лица с проблеми от аутистичния спектър, с преподаватели членовете на екипа на Центъра.

Провеждане на тест – адаптиран към особеностите на младежите с аутизъм: намаляване на броя и преформулиране на въпросите, подпомагане от страна на преподавателя, да не се засича време и т.н.

Организиране и провеждане на практическо обучение на младежи с разстройства от аутистичния спектър.

Стаж/ заетост.