МОДЕЛ ЗА ОБУЧЕНИЕ И ЗАЕТОСТ В ИКТ СЕКТОРА

 

НА ХОРА С РАЗСТРОЙСТВА ОТ АУТИСТИЧНИЯ СПЕКТЪР

 

European Flag С подкрепата на Европейския съюз

Начало

За проекта

Участници

Очаквани резултати

Методология

Контакти

Галерия

 

 

Очаквани резултати

Основно и практическо обучение за работа с ИТ за 20 младежи с аутистични разстройства.

Поредица от семинари и обучение за работа с хора с аутизъм за работодатели и техните служители.

Създаване на работни позиции за хора с аутистични разтройства – тестване на софтуерни продукти за грешки, тестване за достъпност за хора с увреждания, администриране на данни, офис функции, други подходящи дейнности.

Група експерти ще осигурява подкрепа на хората с аутизъм и на работодателите в обучителния и работния процес през целия проект и след приключването му.

Устойчивите резултати на пилотния модел са базирани и върху постоянното търсене на пресечните точки между нуждите на работодателите от квалифицирани служители и потенциала и ограниченията на хората със специални потребности. /p>

Обучителна програма и методиката за адаптирана и реална заетост, разработени в рамките на проекта, ще бъдат публично достъпни за всички заинтересовани лица, а партньорите по проекта ще продължат да търсят начини за внедряването на модела и в други социално отговорни сектори и компании, които интензивно ползват информационни технологии.

Комуникационна кампания по проекта, която ще акцентира върху смисъла и предимствата за работодателите, които развиват социално – ангажиран бизнес. Включването на хора с увреждания в работните екипи и производствените процеси доказано води до подобряване на управленската рамка и работната атмосфера в компаниите. Служителите със социално мислене допринасят за постигането на бизнес целите на фирмата, за която работят.

Работата с ИТ предлага сигурна и предвидима (логически управляема) работна и обучителна среда за хората с разстройства от аутистичния спектър и е начин за преодоляване на социалната им изолация и пълноценната им интеграция в обществото. Заедно, те произвеждат по-голяма добавена стойност за всички – не само клиенти и доставчици, но и за цялото общество.